About Women Xinren Wang

All editions of Women Xinren Wang

Type Edition Year Country First Place Second Place Details
title 1st 2007 China Cao Youyin Tang Yi Games
title 2nd 2008 China Li He Fan Weijing Games